หากคุณถูกข่มขู่ว่าจะโพสต์ประจานรูปโป๊เปลือยในโซเชียลมีเดียสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ
⚡ ตั้งสติ
⚡ เก็บหลักฐานการข่มขู่ในทุกช่องทางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
⚡ บอกเล่าเรื่องราวการข่มขู่กับคนรอบข้างหรือคนที่ไว้ใจ และขอให้เก็บหลักฐานการข่มขู่ไว้อีกชุดหนึ่งด้วย
⚡ ไม่ออกไปพูดคุยหรือต่อล้อต่อเถียงกับผู้ข่มขู่ตามลำพัง “การข่มขู่ว่าจะโพสต์ประจานภาพโป๊เปลือยในโซเชียลมีเดียเป็นการกระทำที่มีความผิดทางกฎหมาย และหากมีการโพสต์เกิดขึ้นจริง การกระทำดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำความผิดด้วยเช่นกัน”
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
⚡ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้น หรือจำยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ” มาตรา 337 “ผู้ใดขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกรรโชก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
⚡พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14(4) “ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
***ประเด็นกฎหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงของแต่ละเรื่อง ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น*
** วิดีโอนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “High Tech/High Touch Strategy To Combat Gender-Based Violence” โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
This is to promote “High Tech/High Touch Strategy To Combat Gender-Based Violence” which is supported by In-Country Micro-Projects Scheme (#ICMPS), Embassy of Ireland.

แสดงน้อยลง