แนะนำคู่มือปรารถนาดี

ในโลกที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันอย่างง่ายดายผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายมากขึ้น ภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยเช่นกัน คู่มือเล่มนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อรวบรวมภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประวันและเพื่อปรับปรุงเนื้อหาจาก  “คู่มือเอาตัวรอดสำหรับผู้หญิง”  ที่มูลนิธิได้จัดทำก่อนหน้านี้ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับภัยอันตรายต่าง ๆ แล้ว คู่มือเล่มนี้ยังได้รวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่สามารถขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยอันตราย  รวมไปถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย สิทธิแรงงาน  และสิทธิเมื่อถูกกระทำด้วยความรุนแรงภายในครอบครัว

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้เสริมสร้างความมั่นใจ และเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัย มูลนิธิยังเชื่อมั่นว่าการเรียกร้องสิทธิเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ และการรู้สิทธิจะช่วยปกป้องจากการถูกเอาเปรียบและเคารพในสิทธิของผู้อื่น

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีขอขอบคุณสถานทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ผู้สนับสนุนในการจัดทำคู่มือเล่มนี้ค่ะ