เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น โดยมูลนิธิจดทะเบียนจัดตั้งกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2543 (เลขอนุญาตที่ ต. 490/2543 และเลขทะเบียนลำดับที่ กท 1158)

มูลนิธิให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเยาวชนหญิงขาดโอกาสทางการศึกษาในกรุงเทพฯ และจังหวัดอุบลราชธานีในภาคอีสานของประเทศไทย มูลนิธิช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้หญิงและเยาวชนหญิงโดยการแนะแนวเรื่องอาชีพ การอบรมหลักสูตรพัฒนาตนเอง การให้ทักษะผ่านการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา ใบบรรยากาศที่ปลอดภัยและส่งเสริมต่อการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการมีรายได้ที่ดีขึ้น มีทางเลือกในชีวิต ตลอดจนมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมการทำงานที่ปลอดภัยและมีความหมายต่อชีวิต

ผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิได้แก่กลุ่มผู้หญิงดังต่อไปนี้ 

  • มีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในชนบท และเข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
  • ไม่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เรียนไม่จบการศึกษา มีทักษะในการหางานน้อย
  • ว่างงาน หรือทำงานนอกระบบ มีรายได้ไม่แน่นอน และทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 

มูลนิธิได้จัดอบรมให้กับผู้หญิงในกรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยปัจจุบันมีผู้หญิงเข้าร่วมอบรมประมาณ 150 คน นอกจากนี้ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนหญิงที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมในกรุงเทพฯ และจังหวัดอุบลราชธานี อายุระหว่าง 13-18 ปี เพื่อให้พวกเธอได้เรียนรู้การดูแลตนเอง หากต้องเข้ามาหางานทำในเมืองใหญ่ โดยมูลนิธิอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวประมาณปีละ 3,000 คน 

มูลนิธิได้อบรมผู้หญิงและเยาวชนหญิงมากกว่า 15,000 คนในกรุงเทพฯ และ มากกว่า 10,000 คน ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยโครงการอบรมของเราได้รับความสำเร็จ 

มูลนิธิได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่นประจำปี 2557 จาก the Rockefeller Foundation and the Resource Alliance.